Bytový dom Železničná

Objekt bytového domu je situovaný v urbanisticky pomerne exponovanej polohe na križovatke ulíc na rozhraní málopodlažnej a viacpodlažnej bytovej zástavby v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Ide o rekonštrukciu objektu bytového domu z 60-tych rokov 20. storočia, ktorý bol doplnený o zobytnené podkrovie a predsadené balkóny.  Na každom z troch podlaží sú navrhované dva byty, v podkroví dvojúrovňové. Prízemné byty majú priame prepojenie na záhradku na teréne, na horných podlažiach sú navrhované balkóny. Architektonický výraz objektu je určený tvarom sedlovej strechy spolu s predsadenou konštrukciou balkónov. Pôvodná kompozícia fasád je doplnená o nové okenné otvory, zvolené materiály spolu s geometrickým riešením vychádzajú z tvaroslovia a mierky susedných rodinných a bytových domov.

Názov diela / Bytový dom Železničná

Lokalita / Bratislava - Vrakuňa

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Ján Kukuľa, František Šeliga

Stupeň / Realizácia

Klient / súkromný investor

Rok / 2021

Celková podlažná plocha / 370 m²    

Fotografie / Atelier 008